Φορτηγά - Τρόποι Αποστολής

Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου stromatokosmos.gr

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stromatokosmos.gr φιλοξενείται ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «ο Ιστότοπος») του φυσικού καταστήματος ”Έπιπλο Ντούμας” (εφεξής «η Επιχείρηση»), μέσω του οποίου εκτίθενται και διατίθενται τα Προϊόντα της Επιχείρησης στους πελάτες της. Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο καλείστε να μελετήσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την από εσάς χρήση του (εφεξής «οι Όροι»).

Η χρήση του Ιστοτόπου, συνεπάγεται την από εσάς ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς, διακόψτε την χρήση του Ιστοτόπου.

1.Πρόσβαση στον Ιστότοπο

1.1 Η επιχείρηση, σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο είτε υπό την ιδιότητα του επισκέπτη είτε υπό την ιδιότητα του Εγγεγραμμένου Χρήστη. Ωστόσο, κάποια τμήματα του Ιστοτόπου είναι προσβάσιμα μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες.

1.2 Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο σε προσωρινή βάση. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, διακόψει και/ή να τροποποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του Ιστοτόπου, άνευ ειδοποιήσεως. Η Επιχείρηση, αποποιείται κάθε ευθύνης που ενδέχεται να θεμελιωθεί εις βάρος της εκ του λόγου ότι η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

1.3 Η Επιχείρηση παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να επιλέξουν να εγγραφούν στον Ιστότοπο ως Εγγραμμένοι Χρήστες επιλέγοντας κάποιον κωδικό, όνομα χρήστη ή οποιαδήποτε άλλο στοιχείο για τους σκοπούς της πρόσβασης υπό την αυτή τους ιδιότητα στον Ιστότοπο. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά στους Εγγεγραμμένους Χρήστες οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κρατήσουν αυτά τα στοιχεία μυστικά και να μην επιτρέπουν σε τρίτους την πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω αυτών.

1.4 Η Επιχείρηση δύναται ανά πάσα στιγμή να καταργήσει οποιονδήποτε λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη, αν κατά την γνώμη των εκπροσώπων της δεν συμμορφώνεται με τους Όρους.

1.5 Οι Χρήστες και οι Εγγεγραμμένοι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση τον Ιστότοπο και για την συμμόρφωση τρίτων με τους Όρους αν αυτοί επισκέπτονται τον Ιστότοπο μέσω της διεύθυνσηςIP του εκάστοτε επισκέπτη ή Εγγεγραμμένου Χρήστη.

2.Χρήση του Ιστοτόπου

2.1 Οι επισκέπτες και οι Εγγεγραμμένοι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο:

2.1.1 με τρόπο παράνομο, (ήτοι με τρόπο που να αντίκειται σε οποιονδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή νόμο που να τυγχάνει εφαρμογής κατά τον κρίσιμο χρόνο),

2.1.2 για την προσωπική του προβολή ,

2.1.3 για την αποστολή οποιουδήποτε βλαπτικού στοιχείου, και ιδίως στοιχείων που να έχουν προσβληθεί από ιούς, malware, adware, spyware ή οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό λογισμικό, ή

2.1.4 με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που να δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την λειτουργία του Ιστοτόπου, το λογισμικό (software) ή υλικό (hardware) της Επιχείρησης ή άλλων χρηστών του Ιστοτόπου.

2.2 οι Χρήστες και οι Εγγεγραμμένοι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση

2.2.1 να μην αντιγράψουν ή να αναπαράγουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου,

2.2.2 να μην αποκτήσουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου, λογισμικού, υλικού η δικτύου στο οποίο ο Ιστότοπος της Επιχείρησης φιλοξενείται χωρίς την δική μας ρητή συναίνεση, ή

2.2.3 να μην υπονομεύσουν την λειτουργία του Ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο.

2.3 σε περίπτωση παραβίασης των υπό στοιχεία 2.1 και 2.2. συμφωνηθέντων, και με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της, η Επιχείρηση δύναται:

2.3.1 να αφαιρέσει την άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας,

2.3.2 σε περίπτωση Εγεγραμένου Χρήστη, να αναστείλει ή να καταργήσει τον λογαριασμό του,

2.3.3 να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό έχει αναφορτωθεί από τον επισκέπτη ή εγγραμμένο χρήστη.

2.3.4 να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του σε κάθε αρμόδια αρχή, ή

2.3.5 να λάβει κάθε άλλο μέτρο που κρίνει αναγκαίο

2.4 η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη δυνάμενη να γεννηθεί από ή σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια αυτή προβεί σε σχέση με την αθέτηση των ανωτέρων συμβατικών σας υποχρεώσεων.

3.Συναλλαγές μέσω του Ιστοτόπου

Οι συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τους Γενικούς Όρους Πώλησης.

4.Διανοητική Ιδιοκτησία

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, και ιδίως οι φωτογραφίες, κείμενα, διάταξη γραφικών, σήματα, ονόματα πεδίου, λογότυπα, κώδικας προγραμματισμού και σήματα, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων που έχουν χορηγήσει άδεια χρήσης στην Επιχείρηση. Με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που παρέχεται στην Επιχείρηση ή τους τρίτους δικαιούχους από ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς νόμους, συμφωνείτε να μην κάνετε την οποιαδήποτε χρήση του ως άνω προστατευόμενου υλικού. Εξαιρετικά σας χορηγείται η άδεια να εκτυπώσετε αντίγραφα οποιασδήποτε ιστοσελίδας του Ιστοτόπου για προσωπική σας χρήση ή για τους σκοπούς αγοράς κάποιου προϊόντος.

4.2 Η με οποιονδήποτε τρόπο αποστολή περιεχομένου από Επισκέπτες ή Εγγεγραμμένους Χρήστες προς την Επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν η αποστολή αυτή γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ανέβασμα στον Ιστότοπο ή σε άλλη ηλεκτρονική σελίδα διαχειριζόμενη από την Επιχείρηση, όπως μεταξύ άλλων και σε σελίδες φιλοξενούμενες σε Ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (και ιδίως στο Facebook), αποτελεί αφενός μεν δήλωση ότι είναι δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εκάστοτε περιεχομένου, αφετέρου δε πρόταση για σύναψη συμβάσεως εκχώρησης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δικαιούχο στην Επιχείρηση. Η αποδοχή της προτάσεως από την επιχείρηση γίνεται σιωπηρά με την ανάρτηση του περιεχομένου στον Ιστότοπο ή άλλη ηλεκτρονική σελίδα διαχειριζόμενη από αυτή. Η εκχώρηση γίνεται άνευ αντιπαροχής, ενώ ο δικαιούχος παραιτείται κάθε δικαιώματος ανάκλησης ή λήψης αποζημίωσης για ενδεχόμενη χρήση του περιεχομένου από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιήσει τέτοιο περιεχόμενο, θα αναφέρει το όνομα ή ψευδώνυμου του δημιουργού.

5.Σχόλια και κριτικές

Οποιοδήποτε σχόλιο ή κριτική που περιέχεται στον Ιστότοπο (ανεξάρτητα από την ταυτότητα του συντάκτη του σχολίου ή της κριτικής) δεν αποτελεί πρόταση ή συμβουλή για την διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή παράλειψης. Η Επιχείρηση αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης δύναται να γεννηθεί από το γεγονός ότι ο επισκέπτης ή ο χρήστης βασίσθηκε σε κάποιο σχόλιο ή κριτική.

6.Εμπορικές Επικοινωνίες

Με την εγγραφή στο newsletter της Επιχείρησης κα/η με την κτήση της ιδιότητας του Εγγεγραμμένου Χρήστη με την εγγραφή στον Ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης αποδέχεται την αποστολή από την Επιχείρηση εμπορικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή ο χρήστης δεν επιθυμούν να λαμβάνουν εμπορικές επικοινωνίες από την Επιχείρηση δύνανται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρίσκονται σε κάθε σχετική επικοινωνία ώστε να ζητήσουν την εγγραφή τους στο μητρώο επιλογής.

7.Προσωπικά Δεδομένα

Η επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αν και οι επισκέπτες δύνανται να επισκέπτονται τον Ιστότοπο χωρίς να παρέχουν οποιοδήποτε προσωπικό τους στοιχείο, η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του Ιστοτόπου περιορίζεται αποκλειστικά σε Εγγεγραμμένους Χρήστες. Προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του Εγγεγραμμένου χρήστη και για την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας, είναι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το στάδιο της εγγραφής. Η από την Επιχείρηση χρήση των όποιων προσωπικών δεδομένων έχουν συλλεχθεί θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1997.

8.Cookies

Ανεξάρτητα από τα προσωπικά δεδομένα, για την διευκόλυνση της περιήγησης στον Ιστότοπο, η Επιχείρηση χρησιμοποιεί διάφορα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας, δύνασθε να αποκλείσετε τα cookies μέσω του περιηγητή που χρησιμοποιείτε. Σε κάθε περίπτωση από και δια της χρήσης της ιστοσελίδας αποδέχεστε την εγκατάσταση cookies από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να επιτρέψει σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν cookies στον Ιστότοπο, για την εγκατάσταση και χρήση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η εταιρία αποκλείει κάθε ευθύνη δυνάμενη να θεμελιωθεί στο πρόσωπό της από την από τρίτους εγκατάσταση και χρήση cookies σε συσκευές Επισκεπτών ή Εγγεγραμμένων Χρηστών.

9.Αποκλεισμός Ευθύνης

9.1 Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ή όρο για την ασφάλεια ή ακρίβεια του περιεχομένου του. Στον μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό η Επιχείρηση αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη έχει προς αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας ή/και του διαφυγόντος κέρδους που δύναται να προκληθεί σε επισκέπτη ή εγγραμμένο χρήστη του Ιστοτόπου συνεπεία της χρήσης ή μη χρήσης του Ιστοτόπου και/ή οποιασδήποτε σελίδας στην οποία ο Ιστότοπος παραπέμπει ιδίως μέσω συνδέσμων.

9.2 Η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους επισκέπτες ή Εγγεγραμμένους Χρήστες από ιούς ή άλλο βλαπτικό λογισμικό.

10.Αθέτηση Όρων Χρήσης

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που παρέχεται στην Επιχείρηση από το νόμο ή από οποιονδήποτε ειδικότερο όρο, η Επιχείρηση δύναται να προβεί σε κάθε ενέργεια ή να λάβει κάθε μέτρο κρίνει αναγκαίο για την αντιμετώπιση της εκάστοτε αθέτησης, περιλαμβανομένου του μέτρου της απαγόρευσης χρήσης του Ιστοτόπου στους κατόχους της διεύθυνησης IP του επισκέπτη ή Εγγεγραμμένου Χρήστη που κατά την γνώμη της Επιχείρησης ευθύνεται καθώς και της δικαστικής επιδίωξης των εκάστοτε αξιώσεών της.

11.Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμοδιότητα

11.1 Οι Όροι και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από, ή σε σχέση με αυτούς, ή το αντικείμενο που αυτοί αφορούν, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

11.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους Όρους ορίζονται τα εκάστοτε καθ΄ύλην πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών.

12.Λοιποί Όροι

12.1 Σε περίπτωση που κριθεί από την εκάστοτε αρμόδια προς τούτο αρχή ότι κάποιος ειδικότερος όρος από τους Παρόντες όρους, είναι άκυρος και/ή ανίσχυρος, για οποιονδήποτε λόγο ο όρος αυτός παύει να ισχύει, χωρίς όμως να ασκεί επιρροή επί της ισχύος των λοιπών Όρων.

12.2 Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα συχνά ώστε να διαπιστώσετε αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές καθώς σας δεσμεύουν.

12.3 Απαγορεύεται η από εσάς εκχώρηση, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος γεννηθεί υπέρ σας από τους Όρους.

13.Επικοινωνία

Με επιφύλαξη των προβλεπομένων στον όρο 10 ανωτέρω, για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τους Όρους παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο (info@stromatokosmos.gr)